SAMARBETE MED

Barnen i uppbrottet

Stöd och kärlek från föräldrar är avgörande

Barn som bor med ensamstående förälder eller i bonusfamiljer mår inte sämre än andra. Inte heller inverkar det på barnen psykiska hälsa om föräldrarna arbetar heltid. Det viktigaste är att få stöd, speciellt från sin mamma.

Att vara förälder 100% men bara ha barnen hos dig 50% är för de flesta det allra högsta priset du kan betala för ett uppbrott. Våndan inför beslutet är stor. Men beslutet är ofta nödvändigt. I de flesta europeiska länderna är det nu mera tradition att de biologiska föräldrarna har delad vårdnad och gemensamt ansvar för barnens utveckling har medfört att allt fler barn bor växelvis hos föräldrarna, vilket betyder att föräldrar och bonusföräldrar på sätt och vis blir deltidsföräldrar. Men vilken påverkan har separationer, skilsmässor och därefter varannanveckas- eller bonusliv på barnen?

GO ON har tagit del av forskning som sociologerna Sara Brolin Låftman och Viveca Östberg genomfört.

De har tillsammans med en rad andra forskare från “Institutet för social forskning” analyserat materialet från en av institutets levnadsnivåundersökningar där närmare 10 000 personer intervjuats. Forskarna har koncentrerat sig på intervjusvaren från cirka 1 300 barn i åldrarna 10-18 år.

Studien visade att vart tredje barn har ont i huvud och mage och har svårt att somna, var fjärde känner sig nervös och spänd och var sjätte är ofta ledsen och nere.

Grunden till detta var dock inte relaterade till huruvida barnen lever i en kärnfamilj eller inte. Det visade sig att innehållet i samvaron med de närmaste vägde mycket tyngre än vilken typ av familj barnen levde i.

I den mest turbulenta fasen, som vi på GO ON benämnt MITT I, av ett uppbrott kan barn påvisa stress och oro. Men på sikt fann inte forskarna några statistiska skillnader mellan barn som bodde med båda sina föräldrar, i en bonusfamilj eller med ensamstående. Inte heller märktes några skillnader mellan barn i familjer där en förälder var hemma eller där båda eller den ensamstående arbetade heltid. Däremot vad det klart avgörande om barnen kände stöd i familjen eller om där var mycket spänningar och konflikter.

”Om du är bekymrad eller oroar dig för något, vem eller vilka brukar du då prata med?” löd en av frågorna.
– Mamma, svarade de allra flesta. Därefter pappa och sedan bonusföräldern.

Positivt var att 80% ansåg att de har någon i familjen de kan vända sig till och som de kommer bra överens med. Men för dem som levde i familjer fyllda av konflikter och oenighet fanns ett starkt samband med att må dåligt.

Barn och ungdomars psykiska ohälsa klassas som ett folkhälsoproblem i dag, inte minst därför att flera studier visat att unga mår allt sämre. Studier av vuxna har visat hur nära relationer förlänger livet och skyddar mot såväl depressioner som psykisk och fysisk ohälsa.

Resultatet av studien visar alltså att det är mer skadligt för barnet/barnen att leva i en konfliktfylld kärnfamilj än att ha ett växelvis boende mellan sina föräldrar.

© GO ON AB™