ALLMÄNA VILLKOR

1 Användarvillkor (“Villkor”)

Uppdaterad: 17 nov 2020

2 Användarregistrering

Vid registrering som medlem hos GO ON ombeds du att ange information. När detta är komplett ges du åtkomst till ditt personliga konto genom att logga in med dina uppgifter.

3 Allmänna villkor

När du använder GO ON ska du respektera
följande regler:

3.1 Förolämpande, kränkande, provocerande  eller hotfullt språk får ej förekomma.

3.2 Diskriminerande gällande kön, könsidentitet  eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tro, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder accepteras ej.

3.3 Trakasserier samt hot är ej tillåtet. Detta avser  skriftliga och/eller verbala handlingar som är  avsedda för att orsaka skada eller obehag.

Överträdelser av dessa förhållningsregler leder till att  GO ON inaktiverar kontot, i förekommande fall  upprättas polisanmälan. 

4 GO ON’s ansvar

4.1 GO ON ansvarar inte för plattformens tillgänglighet, tekniska funktionsstörningar

4.2 eller dataförlust. GO ON är inte skyldigt att,  förutom till följd av lagakraftvunnen dom, betala ersättning härav till användaren för fel, brister, dataförlust eller annat som kan tolkas som avtalsbrott av GO ON eller representant för denne, som ena parten i tvisten.

4.3 Samtlig information som tillhandahålls på  Plattformen förses endast för informativa ändamål för allmän distribution.

4.4 GO ON friskriver sig ansvar för förlust och/eller skada till följd av användningen av den information som mottagits från GO ON.

5 Användarens ansvar

Användaren förbinder sig att:

5.1 Endast använda GO ON’s plattform (“plattform”) för personligt bruk om inget annat har avtalats med representant för GO ON.

5.2 Inte distribuera eller på annat sätt överföra data eller information på Plattformen som:

 1. du ej har rätt att distribuera vidare enligt avtal eller lag
 2. gör intrång, uppmuntra andra att göra intrång på företagshemligheter eller immateriella rättigheter
 3. nyttjar virus, trojaner eller annan skadlig programvara, skadlig kod, eller
 4. på annat sätt kan orsaka skada eller annan olägenhet för GO ON eller tredje part.

6 Avslut av medlemskap och prenumeration

Respektive medlem kan när som helst avsluta prenumerations- och medlemstjänst. Detta sker genom att:

6.1 Nyhetsbrev: avregistreras genom att klicka på länken för ”avsluta din prenumeration” i botten av nyhetsbrevet.

6.2 Medlem: avsluta ditt konto genom att klicka på ”Avsluta mitt konto”-knappen på Mina sidor.

6.3 Om GO ON bedömer att användaren
missbrukar Plattformen kan dennes konto
stängas ned utan förvarning. I händelse av
detta ska GO ON meddela användaren skriftigt om att denna åtgärd har vidtagits.

6.4 GO ON kan utan förvarning förändra och utveckla Plattformen och dess funktioner eller upphöra att tillhandahålla Plattformen och/eller Tjänsten helt och hållet.

7 Force Majeure

7.1 Om GO ON inte kan fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren pga. att de i allt väsentligt hindras eller förhindras av omständigheter som GO ON inte kunnat kontrollera och vars följder GO ON inte rimligen kunnat undvika eller övervinna, såsom allmän arbetskonflikt, brand, blixtnedslag, terroristattacker, naturkatastrof, störningar i energiförsörjningen, ändrade bestämmelser om reglering, myndighetsingripande, och underlåtenhet eller försening av tjänster från en leverantör/underleverantör på grund av omständigheter som angetts här, ska detta utgöra grund för undantag som medför befrielse från skador och andra påföljder.

8 Ändringar och överföringar

8.1 GO ON har rätt att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Uppdaterade villkor publiceras på www.goon.se inom rimlig tid innan ändring genomförs. Meddelande om uppdateringar av dessa Villkor kommer även att skickas till användaren via e-post.

8.2 Ny version av dessa Villkor gäller från och med datum som anges i den uppdaterade versionen av Villkoren och träder i kraft när du använder Plattformen igen, eller på annat sätt har godkänt de uppdaterade Villkoren.

8.2 Inom lagens gränser behåller GO ON rätten att överlåta Plattformen, inklusive alla relaterade rättigheter och skyldigheter, till tredje part.

9 Tillämplig lag och tvistelösning

Villkoren (inklusive denna paragraf) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister till följd av innehållet hanteras i tingsrätt.

10 Cookie Policy

Uppdaterad: 17 november 2020

10.1 Kakor / Cookies

10.2 För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickas ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor
eller ”cookies”.

10.3 Vad är cookies?

10.4 Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar under en begränsad tid. Detta för att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

10.5 Hur använder GO ON cookies?

10.6 Vi använder cookies för att samla in statistik på våra besökare för att förbättra webbplatsen. Cookies används också i marknadsföringssyfte, för att rikta annonsering till besökare.

10.7 Cookies används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll.

10.8 Hur kan du kontrollera cookies?

10.9 Du kan kontrollera och radera cookies som du vill. Du kan ta bort alla som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några framöver. I så fall måste du eventuellt göra om vissa
inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner
kanske inte fungerar.

10.10 Här finns mer information om hur du
hanterar cookies på olika webbläsare:

– Internet Explorer
– Safari mobil och surfplatta
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera

Mer information om cookies kan du läsa
på aboutcookies.org och allaboutcookies.org.

11 Policy avseende dataskydd

Uppdaterad: 17 november 2020

11.1 Ansvarig

GO ON, formellt Go On AB (559264-0238),
ansvarar för de personuppgifter (“Data”) som GO ON behandlar. GO ON försäkrar att alla bestämmelser gällande dataskydd följs.

11.2 Personuppgifter

Den Data som GO ON kan komma att behandla inkluderar:

Namn, adress, e-mail, telefonnummer, ålder, kön, antal barn och dess ålder, äktenskaps-/partnerskapsstatus och dess varaktighet.

Denna Data samlas in när du registrerar dig som medlem hos GO ON och genom
direktkorrespondens mellan GO ON och
användaren.

11.3 Syfte med datalagring

GO ON behandlar din Data för att
fullständigt kunna tillhandahålla GO
ON’s Tjänster enligt dina önskemål, för att
kommunicera med dig, för att hitta potentiella risker eller bedrägeri och förse dig med reklam eller reklammaterial.

11.4 Perioder

Perioden för datalagring beror på din medlemskapsstatus som användare. Icke-
medlemmars Data behålls i upp till 6 månader; medlemmars Data lagras i: upp till 2 år efter medlemmens senaste användning eller omedelbart efter det att medlemmens användarkonto har
avslutats.

11.5 Tredjeparter och -länder

GO ON kan komma att dela
användarens Data med tredjepart, i syfte att tillhandahålla användaren fler tjänster, samt med betrodda tredjeparts tjänsteleverantörer, efter behov, för att de ska kunna utföra tjänster för GO
ON. Detta kan vara:

Lagring av data, visning av annonser,
genomförande av undersökningar, analysering av tjänster och demografi, kommunicera med användaren, tex. genom e-post eller enkäter, juridisk konsultering, hantering av kundrelationer inklusive
sociala medier.

11.6 Support och tillhörande tjänster

GO ON överför inte Data utanför EU, annat än i de fall då användaren är bosatt utanför EU.

För en fullständig lista över tredjeparter
kontakta info@goon.se

11.7 Cybersäkerhet

GO ON vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder
för att maximera din Datas säkerhet, inklusive användning av MD5- och SALT-kryptering, säkra servrar och betrodda molntjänster.

11.8 Dina rättigheter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt till insyn i hur dina Data behandlas. Det innebär att du när som helst kan:

 • Begära ett utdrag av den Data som GO ON behandlar om dig
 • Begära att GO ON rättar alla Data som är felaktiga
 • Begära att GO ON raderar din Data
 • Begära att GO ON begränsar hur
  din Data används
 • Invända mot behandlingen av din Data som GO ON anser vara legitim
 • Återkalla tidigare beviljat samtycke för någon av GO ON’s personuppgiftsprocesser.

Om du vill begära något av ovanstående, kontakta info@goon.se

Mer information om GDPR finns på datainspektionen.se.

11.9 Ändringar av GO ON’s Dataskyddspolicy

GO ON kan regelbundet uppdatera denna Policy för att korrekt återspegla ändringar i verksamheten eller av regulatoriska skäl. När detta sker kommer GO ON att informera dig via e-post. En ny version av
denna Policy gäller från den tid som anges i den nya versionen av denna Policy1 och börjar gälla för dig när du efter en sådan uppdatering godkänner den nya Policy.

11.10 Kontaktinformation

Har du några frågor gällande våra Användarvillkor, vår Dataskyddspolicy eller vår Cookie Policy kan du när som mejla info@goon.se